DomovKatalog IJZ

Katalog IJZ

KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

 1. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU

 2. SPLOŠNI PODATKI O PODJETJU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA S KATERIMI RAZPOLAGA

  1. Organigram in podatki o organizaciji družbe

  2. Seznam drugih organov z delovnega področja

  3. Uradne osebe pristojne za posredovanje informacij javnega značaja

  4. Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov iz delovnega področja

  5. Seznam predlogov predpisov

  6. Seznam strateških in programskih dokumentov

  7. Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov

  8. Seznam uradnih evidenc, s katerimi podjetje upravlja

  9. Seznam pomembnejših vsebinskih sklopov drugih informacij javnega značaja

 3. NAČIN DOSTOPA DO POSAMEZNIH SKLOPOV INFORMACIJ

 4. SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

 5. OBJAVA INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

 

1 Osnovni podatki o katalogu

 

Firma:

JKP Žalec, d.o.o.

Dolgo ime:

Javno komunalno podjetje Žalec, d.o.o.

Odgovorna uradna oseba:

Matjaž Zakonjšek, univ.dipl.inž.el.spec., direktor

Sedež podjetja:

Ulica Nade Cilenšek 5, 3310 Žalec

Matična številka:

5068134000

ID za DDV:

SI 94086362

Številka transakcijskega računa:

SI56 1910 0001 0276 331, pri Deželni banki

Telefon:

03 713 60 00

Faks:

03 713 67 70

E-naslov

info@jkp-zalec.si

Katalog dostopen na naslovu:

www.jkp-zalec.si

Datum prve objave podatkov kataloga:

1.9.2015

Datum zadnje spremembe podatkov:

/

Pravna podlaga:

Zakon o dostopu do informacij javnega značaja, Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja

 

 

2 Splošni podatki o družbi in informacijah javnega značaja s katerimi razpolaga

 

JKP Žalec, d.o.o., je javno podjetje, organizirano v skladu z Zakonom o gospodarskih  družbah in Zakonom o gospodarskih javnih službah kot družba z omejeno odgovornostjo. Ustanovljeno je za opravljanje gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo ter odvajanje in čiščenje komunalnih in padavinskih odpadnih vod v občinah Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Žalec. Poleg tega je za potrebe občine Žalec v podjetju organizirana delovna enota Urejanje javnih površin Žalec, ki izvaja tudi pokopališko pogrebno dejavnost.

Kratek opis delovnega področja podjetja:

 • Oskrba s pitno vodo

 • Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda

 • Oskrba naselij s požarno vodo v javni rabi

 • Vzdrževanje omrežja infrastrukturnih objektov in naprav, črpališč, čistilnih naprav, …

 • Izvajanje priključitev na javno omrežje infrastrukturnih objektov in naprav

 • Vzdrževanje opreme za izvajanje gospodarske javne službe

 • Vodenje investicij v javno infrastrukturo

 • Po pooblastilu občin izdajanje projektnih pogojev in soglasij

 • Vodenje katastra komunalne infrastrukture

 • Druge dejavnosti, ki dopolnjujejo izvajanje gospodarske javne službe

   

2.1 Organigram in podatki o organizaciji družbe

 

Seznam notranjih organizacijskih enot

Za obvladovanje oskrbe s pitno vodo, kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav, odvoza grezničnih gošč, vzdrževanja vodovodnih priključkov ter za izvajanje gospodarske javne službe urejanje javnih površin so v podjetju organizirane štiri delovne enote in tri službe, ki opravljajo delo za potrebe celotnega podjetja.

 

Delovne enote:

Vodja enote:

E-naslov:

Splošna služba

direktor: Matjaž Zakonjšek

tajništvo: Brigita Pikelj

tajnistvo@jkp-zalec.si

Finančno-računovodska služba

Nives Halužan

nives.haluzan@jkp-zalec.si

Tehnična služba

Igor Glušič

igor.glušič@jkp-zalec.si

Vodovod

Iztok Pusovnik

iztok.pusovnik@jkp-zalec.si

Kanalizacija

Sebastjan Dagijan

sebastjan.dagijan@jkp-zalec.si

Čiščenje

Florjana Završnik Semprimožnik

cvetka.semprimoznik@jkp-zalec.si

Urejanje javnih površin

Dušan Pungartnik

dusan.pungartnik@jkp-zalec.si

 

Organigram podjetja

 

Lastniška struktura v podjetju

 

Ustanoviteljice družbe JKP Žalec d.o.o. so občine Žalec (49 %), Polzela (13 %), Braslovče (13 %), Prebold (12 %), Tabor (5 %) in Vransko (8 %).

* V oklepajih prikazani odstotki prikazujejo poslovni delež posamezne občine v podjetju.

V skladu z Odlokom  o ureditvi statusa, upravljanja in organizacije JKP Žalec, d.o.o. (Ur. l. RS, 39/2015) ima podjetje oblikovano skupščino, ki jo sestavljajo po en predstavnik vsake občine ustanoviteljice podjetja, izvoljen na sejah občinskih svetov.

V skladu z Odlokom o ustanovitvi Sveta ustanoviteljev Javnega komunalnega podjetja Žalec d.o.o. (Ur.l.RS, 46/2015) ima podjetje oblikovan Svet ustanoviteljev, ki ga sestavljajo župani občin lastnic podjetja.                                                                   

 

Organ nadzora v podjetju

 

Poleg skupščine ima podjetje tričlanski nadzorni svet v sestavi:

 • Predstavnik občine Žalec: Roman Virant,

 • Predstavnik občin Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor in Vransko: Jure Vrhovec,

 • Predstavnik zaposlenih v JKP Žalec, d.o.o.: Janez Vodlan.

 

2.2 Seznam drugih organov z delovnega področja

 

Seznam vseh drugih organov s področja dela:

 

2.3 Uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij javnega značaja

 

Kontaktni podatki uradne osebe: 

Matjaž Zakonjšek, univ. dipl. inž. el. spec., direktor

Ulica Nade Cilenšek 5, 

3310 Žalec

Tel.: 03 713 60 00

E-pošta: matjaz.zakonjsek@jkp-zalec.si

 

2.4 Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov iz delovnega področja

 

Povezava na državni register predpisov

 

2.5 Seznam predlogov predpisov

 

2.6 Seznam strateških in programskih dokumentov

 

Seznam strateških in programskih dokumentov:

POROČILA, NAČRTI, PROGRAMI, DRUGO

 

2.7 Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov

 

Vrste postopkov, ki jih vodi družba:

 • Upravni postopki na podlagi Zakona o graditvi objektov ZGO-1B (Ur. l. RS št. 126/2007) in Odloka o oskrbi s pitno vod in Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju občin Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor , Vranski in Žalec (Ur. l. RS št. 1/2012)

 

2.8 Seznam evidenc, s katerimi podjetje upravlja

 

 • evidenca o zaposlenih delavcih

 • evidenca o stroških dela

 • evidenca o opravljenem usposabljanju za varno delo in preizkus praktičnega znanja

 • evidenca o preventivnih zdravstvenih pregledih in opravljenih obveznih cepljenjih zaposlenih

 • evidenca o poškodbah pri delu

 • evidenca o seznanjenju s požarnim redom

 • evidenca o potnih nalogih za službeno potovanje z obračunom

 • evidenca o potnih nalogih z obračunom – prevozni list

 • evidenca o usposabljanju delavcev

 • evidenca o posnetkih videonadzora

 • evidenca o štipendistih

 • evidenca strank – obračun

 • evidenca strank – soglasja

 • evidenca strank – služnosti, odkupi zemljišč

 • kataster podzemnih vodov (vodovod, kanalizacija)

 • evidenca odjemnih mest

 • evidenca objektov za izvajanje GJS

 • evidenca lastnikov vodovodnih priključkov in priključkov na javni kanalizacijski sistem

 • evidenca najemnikov nagrobnih parcel na pokopališčih

 • evidenca pokojnih na pokopališčih

 • evidenca sklenjenih pogodb

 • evidenca izterjav

 • evidenca vhodnih in izhodnih dokumentov

 

2.9 Seznam pomembnejših vsebinskih sklopov drugih informacij javnega značaja

 • javni razpisi,

 • javna naročila,

 • statistike...

 

3 Opis načina dostopa do posameznih sklopov informacij

 

Opis dostopa do informacij javnega značaja

 • Večina informacij je direktno dostopnih preko svetovnega spleta v vsakem času.

 • Stranka lahko vlogo za dostop do IJZ poda na naslov info@jkp-zalec.si preko izpolnjenega obrazca (Vloga za dostop do informacij javnega značaja) po elektronski pošti, redni pošti ali osebno na sedežu podjetja. Vloga bo obravnavana v skladu z določili ZDIJZ-C.

Obrazec: Vloga za dostop do informacij javnega značaja

Javno komunalno podjetje Žalec d.o.o. lahko prosilcu skladno z Uredbo o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS št. 76/2005, 119/2007) zaračuna materialne stroške posredovanja le teh.

 

4 Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja

 

Seznam najpogosteje zahtevanih informacij oziroma tematskih sklopov: 

 • priključitev na javno vodovodno in kanalizacijsko omrežje,

 • cene storitev

 • kvaliteta vode…

 

5 Objava informacij javnega značaja

Na tem mestu Javno komunalno podjetje Žalec, d.o.o., objavlja informacije skladno z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o dostopu do informacij javnega značaja – ZDIJZ-C (Uradni list RS, št. 23/14 z dne 2.4.2014), ki je začel veljati 17.4.2014.

a)  Objave IJZ v skladu z 11. odstavkom člena 10.a ZDIJZ-C

Aktualne objave: IJZ 2019

 

b)
Objave IJZ v skladu z 12. odstavkom člena 10.a ZDIJZ-C 2019 

Objave IJZ v skladu z 12. odstavkom člena 10.a ZDIJZ-C za leto 2018

Objave IJZ v skladu z 12. odstavkom člena 10.a ZDIJZ-C za leto 2017

Objave IJZ v skladu z 12. odstavkom člena 10.a ZDIJZ-C za leto 2016

Objave IJZ v skladu z 12. odstavkom člena 10.a ZDIJZ-C za leto 2015

Objave IJZ v skladu z 12. odstavkom člena 10.a ZDIJZ-C za leto 2014

 

Odgovorna oseba:

Matjaž Zakonjšek univ.dipl.inž.el.spec.

 

JKP Žalec, d.o.o.

Ulica Nade Cilenšek 5
3310 Žalec

Tel.: 03/713 60 00
Faks: 03/713 67 70
E-naslov: info@jkp-zalec.si