DomovKataster

Kataster

Kataster (GIS)

Lastnik javnega omrežja so občine ustanoviteljice podjetja, ki morajo posredovati podatke o objektih javnega omrežja za vpis v zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture (GJI). JKP Žalec, d.o.o. kot izvajalec javne službe vodi za objekte javnega vodovodnega in kanalizacijskega omrežja kataster komunalnih naprav. Kataster se vodi v skladu z določbami Pravilnika o vsebini in načinu vodenja zbirke podatkov o dejanski rabi prostora in Pravilnika o katastru javnega komunikacijskega omrežja in pripadajoče infrastrukture. V zbirnem katastru so na enoten način vodeni podatki o vrsti in tipu objekta, njegovi lokaciji, identifikacijski podatki objekta in podatki o njegovem lastniku.

Nekoč in danes

Do leta 1997 smo kataster vodili v risani obliki na različnih kartografskih podlagah. Leta 1997 smo pričeli z vzpostavitvijo katastra v digitalni obliki s pomočjo programske opreme Arc Gis ter kasneje Acad. Podatki v katastru imajo različno lokacijsko natančnost. Natančnost teh podatkov je odvisna od načina zajema podatkov – prvi zajemi digitalnega katastra so bili narejeni z ročno vektorizacijo skeniranih obstoječih katastrskih načrtov, sledilo je opremljanje vektoriziranih vodov s podatki. Kasneje smo vektorske podatke dopolnili še s točkovnimi. Novejši podatki so geodetsko izmerjeni in pridobljeni iz različnih vrst projektne dokumentacije (PGD, PZI, PID).

Trenutno izdelava ter vzdrževanje katastra poteka v okolju AutoCad Map in v povezavi s podjetjem Kaliopa, d.o.o., Ljubljana, ki skrbi za spletni GIS-portal. Portal iObčina je namenjen vsem uporabnikom in jim omogoča enostaven dostop do določenih podatkov. Spletni GIS portal iKomunala pa je namenjen le uporabi v komunalnih podjetjih.

Podatke katastra vodimo v Gauss-Krugerjevem koordinatnem sistemu. Kataster se uporablja za namene izdaje soglasij in različne analize obstoječega vodovodnega ter kanalizacijskega omrežja, prav tako pa tudi za načrtovanje novih omrežij.

Obiščite GIS:

V pripravi je nadgradnja katastra infrastrukture, ki bo uporabnikom storitev na podlagi osebnega gesla omogočala vpogled v podatke za objekt, katerega lastniki so (soglasje za priključek, načrt priključkov itd.).

Vodenje katastra

Tomi Kresnik

tomi.kresnik@jkp-zalec.si

 

JKP Žalec, d.o.o.

Ulica Nade Cilenšek 5
3310 Žalec

Tel.: 03/713 60 00
Faks: 03/713 67 70
E-naslov: info@jkp-zalec.si