DomovMedijem

Medijem

Petdesetletnico obeležili z zaključkom izgradnje čistilne naprave

23.09.2013

Kasaze, 12. september 2013 – V JKP Žalec, d.o.o., letos praznujemo 50. obletnico svojega delovanja. Zaključek gradnje Centralne čistilne naprave Kasaze zmogljivosti 60.000 PE, skoraj 29 kilometrov primarnih kanalov in 11 novih črpališč so dosežki, ki bodo izboljšali kakovost življenja vsem, ki živijo in delajo na območju spodnje Savinjske doline. Priložnostni dogodek je potekal na Centralni čistilni napravi Kasaze, kjer smo objekte simbolično predali namenu.

Srčnost v odnosu do okolja

Cestno komunalno podjetje Žalec, predhodnik današnjega JKP Žalec, d.o.o., je bil ustanovljeno marca leta 1963. Glavna naloga podjetja, je bila oskrba s pitno vodo na območju enovite občine Žalec. V tistem obdobju v Savinjski dolini, razen vodovoda Roje-Vrbje-Žalec in vodovoda v Preboldu ni bilo večjih javnih vodovodnih sistemov. Izgradnja vodovodne in kanalizacijske infrastrukture je bila zato v zadnjih petdesetih letih ključnega pomena.

V podjetju smo se ukvarjali tudi z vzdrževanjem cest, odvozom odpadkov, s stanovanjsko dejavnostjo, ogrevanjem mesta Žalec, gradnjo vodovodov, urejanjem javnih površin…

V Javnem komunalnem podjetju Žalec se zavedamo svoje odgovornosti pri ohranjanju in oživljanju zdravega, lepega in čistega okolja spodnje Savinjske doline. Uspešnost podjetja je rezultat zadovoljstva uporabnikov in zaposlenih. Vlaganje v znanje, iskanje inovativnih rešitev in njihovo udejanjanje je pomembno oblikovalo identiteto podjetja JKP Žalec. Geslo S Savinjsko v srcu izraža srčnost zaposlenih v odnosu do okolja, v katerem delujemo, do žive in nežive narave.

Nova čistilna naprava Kasaze

Predhodnica današnje čistilne naprave Kasaze je bila zgrajena leta 1986 v velikosti 18.750 PE. Zgrajena je bila le prva etapa prve faze brez linije blata. Zaradi povečevanja proizvodnje Mlekarne Celeia, širjenja kanalizacijskega omrežja in vse večjega priključevanja porabnikov na kanalizacijo, je bila obremenitev naprave vse večja. Začel se je širiti smrad.

Začetek velikega projekta povodja Savinja, ki je obsegal izgradnjo kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav s sredstvi kohezije, republiškimi sredstvi in sovlaganjem občin, sega v leto 2004.

Izvedba projekta se je podaljšala, predvsem zaradi stečajev več glavnih izvajalcev. Vrednost investicije v infrastrukturo za odvajanje in čiščenje odpadnih voda je skoraj 20 milijonov evrov.

Projekt je obsegal izgradnjo skoraj 29 kilometrov novih primarnih kanalizacijskih vodov, ki j so povezali občine Braslovče, Polzela, Prebold in Žalec v enoten kanalizacijski sistem, ki se zaključuje na Centralni čistilni napravi Kasaze.

Nova čistilna naprava Kasaze je anaerobna čistilna naprava zmogljivosti 60.000 PE, ki bo zadoščala za pokrivanje potreb po čiščenju odpadnih voda na območju spodnje Savinjske doline.

Pri anaerobnem sistemu čiščenja v postopku aeracije ne prihaja do popolnega pregnitja blata. Postopek se nadaljuje v velikih gniliščih, kjer kot stranski produkt nastaja bioplin. Del bioplina zajamemo in porabimo v tehnologiji čiščenja, preostanek pa v plinskem motorju za proizvodnjo električne energije. Končni rezultat predstavljajo čista voda, ki odteče v Savinjo, ter pregnito blato in plin, ki ga koristno uporabimo in zmanjšujemo obratovalne stroške.

Čistilna naprava bo dosegla svojo maksimalno obremenitev šele čez nekaj let, ko bodo dograjeni vsi primarni in sekundarni kanalizacijski sistemi v spodnji Savinjski dolini. Na čistilno napravo bomo pripeljali tudi vse greznične gošče in blato iz malih čistilnih naprav.


V Kasazah je bilo slovesno

Priložnostni dogodek ob petdesetletnici in simbolični predaji objektov namenu je potekal na Centralni čistilni napravi Kasaze. 

Prisotne je ob predaji centralne čistilne naprave njenemu namenu nagovoril Matjaž Zakonjšek, direktor JKP Žalec, d.o.o. Poudaril je, da Centralna čistilna naprava Kasaze predstavlja eno največjih pridobitev na področju čiščenja odpadnih vod za vse, ki živijo in delajo na območju spodnje Savinjske doline.

Župan občine Žalec Janko Kos je spregovoril o vlogi JKP Žalec za lepše in bolj zdravo okolje na območju občin Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Žalec.

Sledil je ogled priložnostne razstave ob petdesetletnici podjetja in voden ogled po centralni čistilni napravi.


23.09.2013 - Petdesetletnico obeležili z zaključkom izgradnje čistilne naprave

31.07.2013 - Prilagoditev cen komunalnih storitev

31.05.2012 - Predstavitev sodobne opreme za vzdrževanje kanalizacijskih sistemov

JKP Žalec, d.o.o.

Ulica Nade Cilenšek 5
3310 Žalec

Tel.: 03/713 60 00
Faks: 03/713 67 70
E-naslov: info@jkp-zalec.si