DomovOdpadne vodeČiščenje odpadnih voda

Čiščenje odpadnih voda

Očiščeno vodo vračamo Savinji

Odpadne vode iz kanalizacijskega sistema, malih komunalnih čistilnih naprav in greznic očistimo v Centralni čistilni napravi Kasaze. Očiščene odpadne vode odvajamo v reko Savinjo.

V naseljih, kjer javna kanalizacija še ni zgrajena, ter na območjih z redko poselitvijo, kjer izgradnja javnega kanalizacijskega sistema ni načrtovana, moramo komunalne odpadne vode odvajati v:

 

Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (UL RS, št. 98/2015, 43. člen)

Če območje poselitve še ni ali ne bo opremljeno z javno kanalizacijo, morajo lastniki obstoječih stavb za odpadne vode, ki nastajajo v obstoječi stavbi, na svoje stroške zagotoviti čiščenje odpadnih voda kot sledi:

  1. Najpozneje ob prvi rekonstrukciji objekta preurediti obstoječe greznice.
  2. Za novogradnje, na teh območjih, vgraditi male komunalne čistilne naprave.
  3. Najpozneje do 31. decembra 2021 za  objekte, ki odvajajo komunalno odpadno vodo neposredno ali posredno v vode brez predhodnega čiščenja (neposredno v okolje – brez greznice).
  4. Najpozneje do 31. decembra 2021 za objekte, kjer obstoječa ureditev odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode ni skladna s predpisi, ki so veljali v času gradnje njegovega objekta.
  5. Ob rekonstrukciji ali novogradnji objekta se mora vgraditi mala komunalna čistilna naprava ali pretočna greznica z OBVEZNO nadgradnjo, predpisano v uredbi. V primeru, da je obstoječa greznica dovolj velika, se lahko ustrezno nadgradi, kot je predpisano v uredbi (ponikanje, filtriranje …).
  6. Na območjih, kjer je zgrajena javna kanalizacija, je priključitev nanjo obvezna najpozneje 6 mesecev po izdaji uporabnega dovoljenja.
  7. Nepretočne greznice so dovoljene le v izjemnih primerih (vodovarstvena območja, nadmorska višina nad 1.500 m ipd.) in morajo ustrezati pogojem iz uredbe.

 

Načrtovanje, gradnjo in vzdrževanje male komunalne čistilne naprave ali greznice zagotovi investitor ali lastnik objekta in je v njegovi lasti in upravljanju.

 

JKP Žalec, d.o.o.

Ulica Nade Cilenšek 5
3310 Žalec

Tel.: 03/713 60 00
Faks: 03/713 67 70
E-naslov: info@jkp-zalec.si