DomovOdpadne vodeČiščenje odpadnih vodaIndividualne male čistilne naprave

Individualne male čistilne naprave

Individualna mala čistilna naprava

Stavbe, ki ne bodo priključene na javno kanalizacijsko omrežje (območje razpršene poselitve), morajo zagotoviti čiščenje komunalnih odpadnih voda v malih komunalnih čistilnih napravah (MKČN).

Vgradnja in zagon individualne male čistilne naprave

1. Vgradnja

Uporabnik MKČN je dolžan pri izvedbi in obratovanju naprave upoštevati določbe Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Ur. l. RS, št. 98/2015), Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Ur. l. RS, št. 64/2012, 64/2014, 98/2015) in Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda (Ur. l. RS, št. 94/2014, 98/2015).

Splošna navodila za ravnanje z MKČN do 50 PE

Vloga za vpis v evidenco MKČN, manjših od 50 PE (obrazec MKČN 1)

Pogodba za zagotovitev obratovanja MKČN (obrazec MKČN 2)

Podatki o MKČN  (obrazec MKČN 3)

Obvestilo o delovanju MKČN (obrazec MKČN 4)

Poročilo o pregledu MKČN

2. Izbira primerne MKČN

Seznam MKČN, ki izpolnjujejo kriterije, je objavljen na spletni strani GZS.

3. Zagon MKČN

Po zagonu MKČN je upravljavec dolžan posredovati  Obvestilo o pričetku obratovanja MKČN (obrazec MKČN 4).

Poleg izpolnjenih obrazcev upravljavec posreduje tudi:

  • tehnično dokumentacijo o MKČN,
  • izjavo o lastnostih  (za MKČN do 50 PE je treba imeti izjavo o skladnosti, da ustreza standardom iz Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Ur. l. RS, št. 98/2015).

Obrazec Podatki o MKČN  (obrazec MKČN 3)

Obrazec Izjava o lastnostih

Lastnik (upravljavec) MKČN pri pooblaščenem izvajalcu obratovalnega monitoringa naroči analizni izvid. Ko analizni izvid prejme (KPK vrednost ne sme presegati 200 mgO2/l), ga v 30 dneh dostavi na JKP Žalec, d.o.o.

JKP Žalec, d.o.o. pripravi/izpolni obrazec poročila o prvih meritvah ob pogoju, da mu je bila dostavljena vsa potrebna dokumentacija o MKČN (tehnični podatki, navodila, načrt, izjava o lastnostih, obrazec MKČN 3 – podatki o MKČN, obrazec MKČN 4 – obvestilo o pričetku obratovanja MKČN). Poročilo o prvih meritvah je osnova za znižanje okoljske dajatve.

JKP Žalec, d.o.o., opravlja redne preglede MKČN vsaka tri leta, pri čemer prvi pregled opravi prvo koledarsko leto po izvedbi prvih meritev.

4. Navodila za ravnanje z MKČN

MKČN je po vgradnji treba primerno vzdrževati.

Upravljavci MKČN morate opravljati:

  • redne preglede opreme MKČN,
  • evidentirati smrad,
  • nadzorovati kakovost očiščene odpadne vode (motnost).

Navodila za redno vzdrževanje MKČN

5. Ravnanje z blatom MKČN

Prevzem blata in njegovo obdelavo opravimo najmanj enkrat na tri leta na CČN Kasaze v skladu s terminskim načrtom praznjenja. Blato MKČN lahko izprazni izvajalec, ki te storitve po pogodbi izvaja za JKP Žalec, d.o.o.

Izvajalec je dolžan ob praznjenju MKČN izpolniti evidenčni list (DOC, 75 kB), ki ga podpišeta upravljavec MKČN in predstavnik JKP Žalec, d.o.o. Izvajalec izpolnjen evidenčni list skupaj z računom posreduje JKP Žalec, d.o.o..

JKP Žalec, d.o.o.

Ulica Nade Cilenšek 5
3310 Žalec

Tel.: 03/713 60 00
Faks: 03/713 67 70
E-naslov: info@jkp-zalec.si