Kakšno vodo pijemo?

Kakovost odraža stalno skrb

Pitna voda je občutljiva na onesnaževanje

Notranji nadzor nad skladnostjo pitne vode v javnem vodovodnem omrežju izvajamo v skladu z določili Pravilnika o pitni vodi (Ur. l. RS 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09).
Izvajamo interni nadzor na osnovah HACCP sistema, ki naj probleme prepreči, preden nastanejo, namesto, da jih ugotavlja potem, ko nastanejo. Vzorčenje končnega izdelka – pitne vode – ne zagotavlja, da je voda z zdravstvenega vidika vedno ustrezna. Potreben je pregled celotnega procesa od vira preko priprave, distribucije do uporabe – procesni nadzor.

V obdobju od januarja do junija je bilo odvzetih 146 vzorcev pitne vode na javnem vodovodnem omrežju, zahtevam Pravilnika je ustrezalo 98,80 % analiziranih vzorcev pitne vode. Visok odstotek ustreznih vzorcev pitne vode kaže na kakovostno oskrbo s pitno vodo iz javnega vodovodnega omrežja na področju vseh šestih občin.

Trdota vode po naseljih

(enota mere so nemške stopinje ºdH)

Naselje Trdota Naselje Trdota
Andraž 17,0 Miklavž / Tabor 11,0
Arja vas 11,8 Ojstriška vas 11,0
Braslovče 12,9 Orla vas 11,0
Breg 15,0 Orova vas 14,0
Brnica 11,8 Parižlje 12,9
Brode 12,9 Pernovo 11,8
Čeplje 12,9 Petrovče 11,8
Dobriša vas 11,8 Pirešica 11,8
Dobrteša vas 14,0 Podgorje 14,9
Dolenja vas 11,0 Podlog 16,8
Drešinja vas 11,8 Podvin 15,0
Galicija 11,8 Podvrh 14,9
Glinje 12,9 Poljče 12,9
Gomilsko 11,0 Polzela 12,9
Sveti Lovrenc 10,1 Pondor 11,0
Gotovlje 12,0 Pongrac 16,8
Grajska vas 11,0 Ponikva 11,8
Griže 16,8 Prapreče 12,9
Hramše 11,8 Prebold 10,1
Jeronim 12,0 Prekopa 12,9
Kale 16,8 Preserje 12,9
Kamenče 12,9 Rakovlje 12,9
Kapla 11,0 Ruše 11,8
Kaplja vas 11,0 Selo / Vransko 12,9
Kasaze 11,8 Spodnje Gorče 12,9
Latkova vas 11,0 Spod. Grušovlje 14,0
Letuš 14,9 Spodnje Roje 15,0
Levec 11,8 Stopnik 12,9
Liboje 11,8 Studence 16,8
Ločica / Savinji 14,0 Šempeter 14,0
Loke 11,0 Šentrupert 11,0
Ložnica 11,8 Šešče 11,8
Mala Pirešica 11,8 Šmatevž 11,0
Male Braslovče 12,9 Tabor 11,0
Marija Reka 12,0 Tešova 12,0
Matke 11,8 Topovlje 12,9
Migojnice 16,8 Trnava 11,0
Velika Pirešica 11,8 Zgornje Roje 14,5
Vransko 12,9 Žalec 11,8
Vrbje 14,5 Železno 11,8
Zabukovica 16,8 Letuš - Slatine 14,9
Zakl 11,0 Rečica ob Paki 14,9
Zalog 16,8 Lopata 11,8
Zaloška Gorica 11,8 Gorica 11,8
Založe 13,0 Podvin; Dobrič 17,0
Zavrh / Galicija 11,9 Sv. Jedrt 14,5
Zgornje Gorče 14,9 Podkraj 25,0
Zg. Grušovlje 14,0    

Lestvica trdote vode

0–4 °dH zelo mehka voda (destilirana)
4–8 °dH mehka voda (deževnica)
8–18 °dH srednje trda voda (večina vodovodnih vod)
18–30 °dH trda voda
nad 30 °dH zelo trda voda

°dH: nemške trdotne stopinje

JKP Žalec, d.o.o.

Ulica Nade Cilenšek 5
3310 Žalec

Tel.: 03/713 60 00
Faks: 03/713 67 70
E-naslov: info@jkp-zalec.si