DomovOdpadne vodeGrezniceKmetijska dejavnost

Kmetijska dejavnost

Oprostitev plačila storitve

Možnost za uveljavitev oprostitve plačila storitev povezanih z greznicami za objekt kmetijskega gospodarstva na območjih, ki niso opremljena s kanalizacijo, določa 17. člen Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Ur. l. RS, št. 98/2015, 76/2017).

Uporabniki naših storitev, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo, so upravičeni do oprostitve plačila storitev povezanih z greznicami ob izpolnitvi naslednjih pogojev:

  • podpisana Vloga za oprostitev plačila storitev povezanih z greznicami in MKČN (obrazec GREZ_1);
  • podpisana Izjava o ravnanju z grezničnimi goščami ali blatom iz MKČN v skladu s 17.členom Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode na obrazcu (obrazec GREZ_2);
  • MID kmetijskega gospodarstva;
  • dokazilo o stanju GVŽ (izpis iz centralnega registra govedi - CRG) za tekoče leto na podlagi katerega mora biti izpolnjen pogoj, da je število GVŽ (preračun živali po navodilih MKGP) enako ali večje od števila stalno prijavljenih oseb na naslovu kmetijskega gospodarstva.

Na območju, kjer je zgrajena javna kanalizacija, je priključitev stanovanjskega objekta v sklopu kmetije na javni kanal obvezna. Izjema je v tem primeru samo hlev z gnojiščem, ki ima vsa ustrezna dokazila in ločeno meritev porabe vode.

Oprostitev plačila storitev povezanih z greznicami bo upravičencem priznana za dobo največ treh let. Uporabniki se s podpisom izjave zavežejo, da bodo pred potekom treh let predložili novo pisno izjavo in ustrezna dokazila glede staleža živine (izpis iz CRG).

V izjavi morajo biti navedeni tudi datumi in količine odstranjene komunalne odpadne vode iz nepretočne greznice oziroma blata iz male komunalne čistilne naprave ter njunega mešanja z gnojnico ali gnojevko.


Na osnovi Uredbe o varstvu voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov (Ur.l.RS, št. 113/2009, 5/2013) je:

  • Gnojenje s tekočimi organskimi gnojili na kmetijskih zemljiščih prepovedano od 15. novembra do 15. februarja,

  • Gnojenje s tekočimi organskimi gnojili na kmetijskih zemljiščih brez zelene odeje v katastrskih občinah, določenih v Prilogi 2, ki je sestavni del omenjene uredbe prepovedano od 1. decembra do 31. januarja,

  • Gnojenje s tekočimi organskimi gnojili na kmetijskih zemljiščih nad nadmorsko višino 800 m prepovedano od 15. novembra do 1. marca,

  • Gnojenje s hlevskim gnojem na njivah prepovedano od 1. decembra do 15. februarja (dovoljeno od 1. decembra do 15. februarja, če vremenske in talne razmere omogočajo zimsko obdelavo tal in če je hlevski gnoj zaoran najpozneje v treh dneh).

 

JKP Žalec, d.o.o.

Ulica Nade Cilenšek 5
3310 Žalec

Tel.: 03/713 60 00
Faks: 03/713 67 70
E-naslov: info@jkp-zalec.si