Načini odvajanja

O vrstah kanalizacijskih sistemov

Glede na način transporta odpadnih voda ločimo gravitacijske, tlačne, vakuumske in kombinirane kanalizacijske sisteme.

Priključevanje na javno kanalizacijo lahko poteka le tam, kjer je kanalizacijski sistem zgrajen v gravitacijskem ali vakuumskem sistemu. Javna kanalizacija, ki je zgrajena v zadnjem obdobju, je pripeljala javni kanal na parcelno mejo uporabnika preko hišnega priključnega revizijskega jaška, ki je del javne kanalizacije in ga vzdržuje upravljavec sistema. Hišni priključni revizijski jašek je mesto, na katerega uporabnik z eno cevjo spoji interno hišno kanalizacijo z javnim kanalizacijskim sistemom. Hišni priključni revizijski jašek mora biti dostopen upravljavcu zaradi nadzora delovanja in čiščenja.

Interni kanalizacijski sistem, ki ga uporabnik zgradi ob ukinitvi obstoječega načina odvajanja odpadnih voda iz objekta, mora uporabniku zagotavljati nemoteno odvajanje odpadnih voda iz objekta, zato je pomembno, da je interna kanalizacija zgrajena strokovno in kakovostno.

Pravilno izveden hišni priključek na javno kanalizacijo

Načini odvajanja odpadnih voda

Gravitacijska priključitev

Tlačna priključitev

Kombinirana priključitev

JKP Žalec, d.o.o.

Ulica Nade Cilenšek 5
3310 Žalec

Tel.: 03/713 60 00
Faks: 03/713 67 70
E-naslov: info@jkp-zalec.si