DomovPogrebna službaNajem grobnega prostora

Najem grobnega prostora

Za grobni prostor je mogoče skleniti le najemno pogodbo za nedoločen čas. Najemnino vsakoletno obračunamo po veljavnem ceniku .

Zaradi pomanjkanja grobnih prostorov le-teh ne oddamo v najem vnaprej. Najemnik lahko postanete šele v primeru smrti v družini s sklenitvijo najemne pogodbe. Grobni prostor vam lahko odstopi nekdo, ki ga že ima v najemu in ki ima do dneva prenosa poravnane vse obveznosti do najemodajalca. Bodoči in obstoječi najemnik naj se z osebnim dokumentom oglasita v sprejemni pisarni JKP Žalec, d.o.o. Obstoječi najemnik bo podal odstopno izjavo, v kateri bo navedel bodočega najemnika groba. Na podlagi te izjave bo referent za pokopališko dejavnost pripravil najemno pogodbo.

Če vam kdo ponudi grob ali grobnico v nakup, je to v nasprotju s predpisi. Kršitelja prijavite našemu podjetju, ki lahko edino ureja razmerja z najemniki grobnih prostorov.

O najemni pogodbi

Najemnina kot sorazmerni del stroškov vzdrževanja

Najemniki morajo redno sporočati spremembe naslovov:

  • osebno v sprejemni pisarni na pokopališču v Žalcu ali na sedežu JKP Žalec, d.o.o., v času uradnih ur
  • pisno na naslov JKP Žalec, d.o.o., Ulica Nade Cilenšek 5, 3310 Žalec,
  • po telefonu na 03 713 60 00,
  • po elektronski pošti na e-naslov info@jkp-zalec.si.

Obrazca v primeru opustitve groba ali prekinitve najemnega razmerja:

OBR1_UJP: IZJAVA O OPUSTITVI GROBNEGA PROSTORA

OBR2_UJP: IZJAVA O PREKINITVI NAJEMNEGA RAZMERJA ZA GROBNI PROSTOR

 

JKP Žalec, d.o.o.

Ulica Nade Cilenšek 5
3310 Žalec

Tel.: 03/713 60 00
Faks: 03/713 67 70
E-naslov: info@jkp-zalec.si