DomovOdpadne vode

Odpadne vode

Skrb za odpadne vode

V sodobni družbi se skrb za okolje izraža na vseh ravneh bivanja tako posameznika kot družbe v celoti. Del zavedanja, da s svojim bivanjem obremenjujemo okolje in ga s tem uničujemo, je tudi pospešeno vlaganje v izgradnjo komunalne infrastrukture za potrebe odvajanja in čiščenja odpadnih voda.

V Sloveniji je v skladu z veljavno zakonodajo odvajanje komunalnih in padavinskih voda del obvezne gospodarske javne službe, ki jo zagotavlja lokalna skupnost. Sistemi za odvajanje odpadnih voda so torej v javni lasti, dejavnost odvajanja in čiščenja pa v večini primerov izvajajo javna podjetja. Gospodarska javna služba se izvaja skladno s Programom odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode.

Krogotok vode

Komunalne odpadne vode skupaj z industrijskimi in padavinskimi odpadnimi vodami potujejo iz naših domov, z industrijskih območij, s cestišč in z drugih utrjenih površin v javno kanalizacijo.

Kanalizacijski sistem je omrežje kanalskih vodov, kanalov in jarkov ter z njimi povezanih naprav, s pomočjo katerih se zagotavlja odvajanje odpadnih voda iz stavb. Ta komunalna infrastruktura pomembno zmanjšuje vplive človeka na okolje, ustvarja varnost bivalnega prostora in zmanjšuje tveganja, ki bi lahko ogrozila naše zdravje.

Pred vrnitvijo odpadnih voda nazaj v okolje jih ustrezno očistimo v komunalni čistilni napravi. Krogotok vode, ki smo ga prekinili z njenim odvzemom iz naravnega okolja, se tako nadaljuje.

JKP Žalec, d.o.o.

Ulica Nade Cilenšek 5
3310 Žalec

Tel.: 03/713 60 00
Faks: 03/713 67 70
E-naslov: info@jkp-zalec.si