Vodomeri

Odčitavanje vodomerov

Vodomer je sestavni del vodovodnega priključka in se uporablja za merjenje porabe pitne vode.

Najmanj enkrat letno, ob menjavi obračunskega vodomera ali ob odčitku obračunskega vodomera, opravi upravljavec obračun porabljene vode za posamezno odjemno mesto. Osnova za obračun porabe pitne vode je zabeleženo stanje na dan odčitka vodomera. Upravljavec zaračunava uporabnikom porabljeno vodo, določeno na osnovi povprečne mesečne porabe vode v zadnjem obračunskem obdobju. Obračunsko obdobje je obdobje med zadnjima odčitkoma.

Naši uporabniki pogosto sporočajo stanje vodomera tudi preko spletne strani oziroma pisno ali po telefonu.

Večstanovanjski, poslovni in proizvodni objekti

V večstanovanjskih, poslovnih in proizvodnih objektih so v interni inštalaciji lahko nameščeni tudi interni vodomeri, ki uporabniku služijo za merjenje porabe vode po posameznih enotah in za nadzor skupne porabe. Interni vodomeri, ki so nameščeni za obračunskim vodomerom, služijo le interni porazdelitvi stroškov. Upravljavec teh vodomerov ne vzdržuje in tudi ne uporablja za obračun vode.

Vzdrževanje vodomerov

Uporabnik je dolžan vzdrževati prostor za vodomer, ki mora biti vedno dostopen delavcem ali pooblaščenim osebam upravljavca za vzdrževanje, redne preglede, menjave in odčitke vodomera. Uporabnik je dolžan nadzirati vodomerna mesta ter skrbeti za zaščito vodomerov pred poškodbami in zmrzaljo. Uporabnik ne sme izvajati nikakršnih aktivnosti, ki bi kakorkoli vplivale na pravilnost delovanja vodomera. Vodomera ne sme prestavljati, zamenjati ali popravljati, niti odstraniti plombe.

Vodomere namešča, zamenjuje, vzdržuje in odčitava izključno upravljavec, ki skrbi tudi za pravočasno overjanje vodomerov. Upravljavec skrbi za vzdrževanje vodomerov in redne preizkuse, v skladu s Pravilnikom o merilnih instrumentih (Ur. l. RS, št. 19/2016). Vsak vodomer mora biti pregledan in overjen vsakih 5 let.

Uporabnik lahko od upravljavca zahteva kontrolo točnosti vodomera. Če vodomer deluje v mejah predpisane točnosti, nosi vse stroške postopka (menjava, servis, kontrolni preizkus) uporabnik, v nasprotnem primeru pa upravljavec.

JKP Žalec, d.o.o.

Ulica Nade Cilenšek 5
3310 Žalec

Tel.: 03/713 60 00
Faks: 03/713 67 70
E-naslov: info@jkp-zalec.si