1. Osnovni podatki o katalogu

Firma: JKP Žalec, d.o.o.
Dolgo ime: Javno komunalno podjetje Žalec, d.o.o.
Odgovorna uradna oseba: Direktor: Mag. Janez Primožič
Sedež podjetja: Ulica Nade Cilenšek 5, SI-3310 Žalec
Matična številka: 5068134000
ID za DDV: SI 94086362
Številka transakcijskega računa: SI56 1910 0001 0276 331, pri Deželni banki
Telefon: 03 713 60 00
Faks: 03 713 67 70
E-naslov info@jkp-zalec.si
Katalog dostopen na naslovu: www.jkp-zalec.si
Datum prve objave podatkov kataloga: 1. 9. 2015
Datum zadnje spremembe podatkov: /
Pravna podlaga: Zakon o dostopu do informacij javnega značaja, Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja

2. Splošni podatki o družbi in informacijah javnega značaja s katerimi razpolaga

JKP Žalec, d.o.o., je javno podjetje, organizirano v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah in Zakonom o gospodarskih javnih službah kot družba z omejeno odgovornostjo. Ustanovljeno je za opravljanje gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo ter odvajanje in čiščenje komunalnih in padavinskih odpadnih vod v občinah Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Žalec. Poleg tega je za potrebe Občine Žalec v podjetju organizirana delovna enota Urejanje javnih površin Žalec, ki izvaja tudi pokopališko pogrebno dejavnost.

Kratek opis delovnega področja podjetja:

 • Oskrba s pitno vodo,
 • odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda,
 • oskrba naselij s požarno vodo v javni rabi,
 • vzdrževanje omrežja infrastrukturnih objektov in naprav, črpališč, čistilnih naprav, …,
 • izvajanje priključitev na javno omrežje infrastrukturnih objektov in naprav,
 • vzdrževanje opreme za izvajanje gospodarske javne službe,
 • vodenje investicij v javno infrastrukturo,
 • po pooblastilu občin izdajanje projektnih pogojev in soglasij,
 • vodenje katastra komunalne infrastrukture in
 • druge dejavnosti, ki dopolnjujejo izvajanje gospodarske javne službe

2.1 Organigram in podatki o organizaciji družbe

Seznam notranjih organizacijskih enot

Za obvladovanje oskrbe s pitno vodo, kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav, odvoza grezničnih gošč, vzdrževanja vodovodnih priključkov ter za izvajanje gospodarske javne službe urejanje javnih površin so v podjetju organizirane štiri delovne enote in tri službe, ki opravljajo delo za potrebe celotnega podjetja.

Delovne enote: Vodja enote: E-naslov:

Splošna služba

direktor: Mag. Janez Primožič

tajništvo: Brigita Pikelj

tajnistvo@jkp-zalec.si

Finančno-računovodska služba

Tehnična služba

Vodovod

Kanalizacija

Sebastjan Dagijan sebastjan.dagijan@jkp-zalec.si

Čiščenje

Florjana Završnik Semprimožnik cvetka.semprimoznik@jkp-zalec.si

Urejanje javnih površin

Organigram podjetja

Lastniška struktura v podjetju

Ustanoviteljice družbe JKP Žalec d.o.o. so občine Žalec (49 %), Polzela (13 %), Braslovče (13 %), Prebold (12 %), Tabor (5 %) in Vransko (8 %).

* V oklepajih prikazani odstotki prikazujejo poslovni delež posamezne občine v podjetju.

V skladu z Odlokom o ureditvi statusa, upravljanja in organizacije JKP Žalec, d.o.o. (Ur. l. RS, 39/2015) ima podjetje oblikovano skupščino, ki jo sestavljajo po en predstavnik vsake občine ustanoviteljice podjetja, izvoljen na sejah občinskih svetov.

V skladu z Odlokom o ustanovitvi Sveta ustanoviteljev Javnega komunalnega podjetja Žalec d.o.o. (Ur. l. RS, 46/2015) ima podjetje oblikovan Svet ustanoviteljev, ki ga sestavljajo župani občin lastnic podjetja.

Organ nadzora v podjetju

Poleg skupščine ima podjetje tričlanski nadzorni svet v sestavi:

 • Predstavnik Občine Žalec: Viktor Mitov,
 • Predstavnik občin Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor in Vransko: Mihael Centrih,
 • Predstavnik zaposlenih v JKP Žalec, d.o.o.: Janez Vodlan.

2.3 Uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij javnega značaja

Kontaktni podatki uradne osebe:

Mag. Janez Primožič, direktor

Naslov: Ulica Nade Cilenšek 5, SI-3310 Žalec
Telefon: 03 713 60 00
E-pošta: janez.primozic@jkp-zalec.si

2.4 Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov iz delovnega področja

2.5 Seznam predlogov predpisov
2.6 Seznam strateških in programskih dokumentov

Seznam strateških in programskih dokumentov:

POROČILA, NAČRTI, PROGRAMI in DRUGO

2.7 Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov

Vrste postopkov, ki jih vodi družba:

 • Upravni postopki na podlagi Zakona o graditvi objektov ZGO-1B (Ur. l. RS, št. 126/2007) in Odloka o oskrbi s pitno vod in Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju občin Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor , Vranski in Žalec (Ur. l. RS, št. 1/2012)

2.8 Seznam evidenc, s katerimi podjetje upravlja2.9 Seznam pomembnejših vsebinskih sklopov drugih informacij javnega značaja

 • evidenca o zaposlenih delavcih
 • evidenca o stroških dela
 • evidenca o opravljenem usposabljanju za varno delo in preizkus praktičnega znanja
 • evidenca o preventivnih zdravstvenih pregledih in opravljenih obveznih cepljenjih zaposlenih
 • evidenca o poškodbah pri delu
 • evidenca o seznanjenju s požarnim redom
 • evidenca o potnih nalogih za službeno potovanje z obračunom
 • evidenca o potnih nalogih z obračunom – prevozni list
 • evidenca o usposabljanju delavcev
 • evidenca o posnetkih videonadzora
 • evidenca o štipendistih
 • evidenca strank – obračun
 • evidenca strank – soglasja
 • evidenca strank – služnosti, odkupi zemljišč
 • kataster podzemnih vodov (vodovod in kanalizacija)
 • evidenca odjemnih mest
 • evidenca objektov za izvajanje GJS
 • evidenca lastnikov vodovodnih priključkov in priključkov na javni kanalizacijski sistem
 • evidenca najemnikov nagrobnih parcel na pokopališčih
 • evidenca pokojnih na pokopališčih
 • evidenca sklenjenih pogodb
 • evidenca izterjav
 • evidenca vhodnih in izhodnih dokumentov

2.9 Seznam pomembnejših vsebinskih sklopov drugih informacij javnega značaja

 • javni razpisi,
 • javna naročila,
 • statistike…

3. Opis načina dostopa do posameznih sklopov informacij

Opis dostopa do informacij javnega značaja

 • Večina informacij je direktno dostopnih preko svetovnega spleta v vsakem času.
 • Stranka lahko vlogo za dostop do IJZ poda na elektronski naslov info@jkp-zalec.si preko izpolnjenega obrazca (Vloga za dostop do informacij javnega značaja) po elektronski pošti, redni pošti ali osebno na sedežu podjetja. Vloga bo obravnavana v skladu z določili ZDIJZ-C.

Obrazec: Vloga za dostop do informacij javnega značaja

Javno komunalno podjetje Žalec, d.o.o. lahko prosilcu skladno z Uredbo o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS št. 76/2005, 119/2007) zaračuna materialne stroške posredovanja le teh.

4 Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja

Seznam najpogosteje zahtevanih informacij oziroma tematskih sklopov: 

 • Priključitev na javno vodovodno in kanalizacijsko omrežje,
 • cene storitev in
 • kvaliteta vode …