O poslovanju

Poslovni načrti in letna poročila so strateški dokumenti, v katerih so predstavljene temeljne poslovne usmeritve ter poslovni in drugi dosežki podjetja. Letno poročilo, narejeno v skladu z zakonskimi zahtevami (torej Zakonom o gospodarskih družbah, Slovenskimi računovodskimi standardi), je ogledalo letnega poslovanja in uspešnosti podjetja.

Zavezani komunalnim in ekološkim storitvam

Javno komunalno podjetje Žalec, d.o.o., je bilo ustanovljeno leta 1963 v takratni enoviti Občini Žalec. V začetnem obdobju je bila glavna dejavnost podjetja vodooskrba, kasneje se ji je priključila kanalizacija in leta 1986 še čiščenje odpadnih voda v čistilni napravi Kasaze.

Pomemben mejnik v razvoju podjetja se je zgodil leta 1998 – ustanovitev šestih občin na območju prej enovite Občine Žalec. JKP Žalec, d.o.o., je danes javno podjetje, organizirano v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah in Zakonom o gospodarskih javnih službah kot družba z omejeno odgovornostjo.

Podjetje je ustanovljeno za opravljanje gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo ter odvajanja in čiščenja komunalnih in padavinskih odpadnih voda v občinah Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Žalec. V Občini Žalec v okviru gospodarske javne službe izvajamo urejanje javnih površin, pokopališko in pogrebno dejavnost in plakatiranje.

Poleg osnovnih dejavnosti gospodarskih javnih služb v podjetju opravljamo tudi tržne storitve v okviru registrirane dejavnosti. Pri delovanju in razvoju spoštujemo načela okoljske odgovornosti in trajnostnega razvoja.

Odnos do lastnikov in uporabnikov

JKP Žalec, d.o.o. je gospodarska družba v lasti občin.

Storitve izvajamo v skladu s potrebami in pričakovanji naših uporabnikov ter z upoštevanjem tehničnih standardov in predpisov glede izdelkov in storitev. Odnosi z našimi dobavitelji in uporabniki temeljijo na medsebojnem spoštovanju in dolgoročnem partnerstvu. Naš odnos do strank in do zadovoljevanja njihovih pričakovanj se izraža v zanesljivi, pravočasni in učinkoviti skrbi za čisto, lepo in zdravo okolje.

Uspešnost je rezultat zadovoljstva zaposlenih in uporabnikov

V podjetju je zaposlenih okoli 70 delavcev, za občasna dela pa zaposlujemo tudi delavce za določen čas ali pa sklepamo pogodbe s kooperanti. Zaposlenim zagotavljamo ustrezne delovne pogoje ter možnost izobraževanja in usposabljanja. Spodbujamo jih k samoiniciativnosti, prilagajanju spremembam, k večji odzivnosti in k iskanju naprednejših rešitev.

Organizacijsko strukturo podjetja sestavljajo splošna služba, tehnična služba in finančno-računovodska služba ter štiri delovne enote, ki so specializirane za izvajanje določenih opravil.