Skrbimo za odpadne vode

V sodobni družbi se skrb za okolje izraža na vseh ravneh bivanja tako posameznika kot družbe v celoti. Tako je del zavedanja, da s svojim bivanjem obremenjujemo okolje in ga s tem bolj in bolj uničujemo, tudi pospešeno vlaganje v izgradnjo komunalne infrastrukture za potrebe odvajanja in čiščenja odpadnih voda.

V Sloveniji je v skladu z obstoječo veljavno zakonodajo odvajanje komunalnih in padavinskih voda del obvezne gospodarske javne službe, ki jo zagotavlja lokalna skupnost. Sistemi za odvajanje odpadnih voda so torej v javni lasti, dejavnost odvajanja in čiščenja pa v večini primerov izvajajo javna podjetja. Gospodarska javna služba se izvaja skladno s Programom odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode.

sistemi za odvajanje odpadnih voda

Odvajanje odpadnih voda

JKP Žalec, d.o.o., zagotavlja nemoteno delovanje sistemov za odvajanje odpadnih voda v občinah Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Žalec.

PREBERITE VEČ
odvajanje voda skozi cistilne naprave

Čiščenje odpadnih voda

Odpadne vode iz kanalizacijskega sistema, malih komunalnih čistilnih naprav in greznic očistimo v Centralni čistilni napravi Kasaze. Očiščene odpadne vode odvajamo v reko Savinjo.

PREBERITE VEČ

Krogotok vode

Komunalne odpadne vode skupaj z industrijskimi in padavinskimi odpadnimi vodami potujejo iz naših domov, z industrijskih območij, s cestišč in z drugih utrjenih površin v javno kanalizacijo.

Kanalizacijski sistem je omrežje kanalskih vodov, kanalov in jarkov ter z njimi povezanih naprav, s pomočjo katerih se zagotavlja redno odvajanje odpadnih voda iz stavb. Ta komunalna infrastruktura izjemno pomembno zmanjšuje vplive človeka na okolje, ustvarja varnost bivalnega prostora ter zmanjšuje tveganja, ki bi lahko ogrozila naše zdravje. Pred vrnitvijo odpadnih voda nazaj v okolje jih ustrezno očistimo v komunalni čistilni napravi. Krogotok vode, ki smo ga prekinili z njenim odvzemom iz naravnega okolja, se tako nadaljuje.

javna kanalizacija JKP Zalec

Javna kanalizacija

Zakonodaja Republike Slovenije jasno predpisuje, da je tam, kjer je javna kanalizacija že zgrajena, priključitev nanjo obvezna za vse lastnike objektov.

PREBERITE VEČ
praznenje greznic

Praznjenje greznic

Praznjenje naj bo okolju seveda prijazno. Odpadne vode in greznične gošče namreč v veliki meri vsebujejo veliko različnih spojin, zlasti ogljikovih in dušikovih, ter mnogo mikroorganizmov..

PREBERITE VEČ

Značilnosti sistemov odvajanja in čiščenja odpadnih voda

0
kilometrov kanalov
0
Razbremenilnih objektov
0
Zadrževalnih bazenov
0
Sifoni
0
Črpališč odpadne vode
0
Čistilnih naprav