Splošno o kanalizaciji

JKP Žalec, d.o.o., zagotavlja nemoteno delovanje sistemov za odvajanje odpadnih voda v občinah Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Žalec.

Upravljamo s kompleksnimi kanalizacijskimi sistemi, ki so namenjeni zbiranju, transportu in čiščenju odpadnih voda. Sisteme v celoti sestavlja:

  • 233 km kanalov,
  • 7 razbremenilnih objektov,
  • 7 zadrževalnih bazenov,
  • 4 sifoni,
  • 40 črpališč odpadne vode in
  • 10 čistilnih naprav.

Kanalizacijski sistemi

Kanalizacijski sistemi, s katerimi upravljamo, lahko razdelimo v dve skupini. To so:

  • Mešani oziroma kombinirani kanalizacijski sistemi

Mešani kanalizacijski sistem zajame odvod komunalne odpadne, padavinske in tuje vode hkrati. Z zadrževanjem padavinskih in zalednih voda v zadrževalnikih z nadzorovanim razbremenjevanjem (torej upoštevanjem kakovosti razbremenjenih voda) v naravne odvodnike zagotavljamo primerno hidravlično obremenitev in zanesljivo delovanje čistilnih naprav.

  • Ločeni kanalizacijski sistemi

V ločenem kanalizacijskem sistemu se komunalne odpadne vode zbirajo ločeno od padavinskih in tujih voda. Padavinske vode, ki niso onesnažene (to so npr. padavinske vode s streh in dvorišč), lahko ponikamo v lokalno podtalje in s tem poskrbimo za razpršeno odvajanje padavinskih voda na samem mestu nastanka.