Končana je druga faza gradnje čistilne naprave Vransko. Čistilna naprava s povečano zmogljivostjo je bila predana v uporabo 24. 6. 2022 z otvoritveno slovesnostjo.

Zaradi tehnološke zasnove kanalizacijskega sistema Spodnje Savinjske doline imamo poleg centralne čistilne naprave Kasaze v občinah Vransko, Tabor in Braslovče še sedem malih komunalnih čistilnih naprav. Ena od teh je tudi mala komunalna čistilna naprava Vransko, ki služi čiščenju odpadnih voda krajev Vransko in Brode.

Občina Vransko je leta 2005 zagotovila sredstva in pričela z gradnjo čistilne naprave Vransko, katere izgradnja je bila predvidena v dveh fazah. Tako je bila oktobra leta 2005 dokončana 1. faza gradnje, ki je svojemu namenu uporabe kvalitetno služila vse do lanskega leta, ko je bilo zaradi preobremenjenosti nujno pričeti z razširitvijo oziroma drugo fazo gradnje.

Zmogljivost čistilnih naprav merimo v tako imenovanih populacijskih enotah (PE), s čimer definiramo, kakšnem številu prebivalcev je namenjena čistilna naprava. Zmogljivost 1. faze čistilne naprave Vransko je bila 700 PE, s tokratno razširitvijo pa se zmogljivost povečuje na skupnih 1.400 PE, kar bi glede na izdelane analize moralo zadostovati vsaj za nadaljnjih 15 let.

V današnjem času nam je oskrba s pitno vodo samoumevna, njenega pomena pa se običajno zavedamo šele, ko jo zmanjka v naših pipah. Pomembno je, da se zavedamo, da bomo kvalitetno pitno vodo imeli le, če je pri njeni uporabi ne bomo prekomerno onesnažili, odpadne vode pa na primeren način odvedli in očistili.

K čiščenju odpadnih voda nas tako poleg lastne zavzetosti zavezujejo tudi evropske direktive in zakonodaja, kar je pravi način, da poskrbimo za čim manjše onesnaževanje voda in okolja.

Čistilna naprava Vransko je mehansko biološka čistilna naprava, ki s svojim delovanjem prispeva h kakovostnemu čiščenju odpadnih voda. Na čistilno napravo je priključenih 650 prebivalcev, osnovna šola in vrtec Vransko, Dom sv. Rafaela, Zdravstvena postaja Vransko in Kulturni dom.

Čiščenje odpadnih voda se v čistilni napravi Vransko prične z mehanskim predčiščenjem, nato se izločajo nerazgradljive maščobe in pesek. Temu sledi biološko čiščenje odpadne vode z aktivnim blatom pri aerobnih pogojih. Biološko prečiščena voda se v nadaljnjem postopku loči od aktivnega blata in vodi v iztok bližnjega potoka, odvečno blato pa vozi v centralno čistilno napravo Kasaze.

Delovanje čistilne naprave je popolnoma avtomatsko, krmiljeno s pomočjo mikroprocesorskega krmilnika in nadzornega sistema, ki omogoča nadzor delovanja in upravljanja tudi iz centralne čistilne naprave Kasaze.

Vsem krajanom in ustanovam, ki so priključeni na čistilno napravo, ter Občini Vransko želimo, da bi čistilna naprava dolgo, kakovostno in z majhnimi vzdrževalnimi in obratovalnimi stroški služila svojemu namenu, za kar se bomo v podjetju JKP Žalec, kot upravljalcu, potrudili po svojih najboljših močeh.